VGP Park Mnichovo Hradiště – co je dobré zvážit

Při brouzdání po internetu může člověk narazit na ledasco – například na nabídku na pronájem skladového prostoru, který má vzniknout na poli naproti výrobní hale Mahle mezi tradiční průmyslovou zónou Haškov a podnikatelsko-obchodní zónou přimykající se k silnici II/268.

Situační mapa lokality

Pokud areál vznikne v rozsahu, který investor na pracovním zastupitelstvu avizoval, nebude se jednat o žádného drobečka. Naopak – investiční záměr VGP Parku Mnichovo Hradiště je svým rozsahem a potenciálním dopadem jednou z nejzásadnějších věcí současného volebního období. Otázkou nyní je, zda je realizace tohoto záměru v zájmu města, zda by vzhledem k významnému vlivu na kvalitu života jeho občanů nemělo být důkladněji zváženo hned několik věcí a zda by neměly být podniknuty další potřebné kroky.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že současný územní plán realizaci tohoto záměru umožňuje. To však dle našeho soudu neznamená, že by se měli představitelé samosprávy s celou věcí smířit a přistupovat k ní jako k danosti, kterou není možné ovlivnit.

V úterý 22. ledna 2019 jsme na tuto situaci formou e-mailu zaslaného všem zastupitelům města upozornili ty, kteří o investičním záměru budou spolurozhodovat. Děkujeme třem z nich za zaslanou odpověď.

Navzdory závažnosti celé situace dosud nedostala mnichovohradišťská veřejnost dostatečný prostor k seznámení se se zamýšleným projektem a jeho možnými důsledky. Proto si dovolujeme shrnout alespoň některé aspekty, které je třeba v rámci rozhodování o dalším postupu zvažovat:

 • Půda. Realizací investičního záměru dochází k zastavění desítek tisíc metrů čtverečných půdy. Půda v dané lokalitě sice spadá až do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, tedy mezi půdy produkční s bodovou výnosností 75 ze 100, přesto problém zastavění nelze bagatelizovat. Vznik 73,6 tis. m2 zastavěných ploch a 54,7 tis. m2 zpevněných ploch může navíc negativně přispět k dalšímu zvyšování teplot v dané lokalitě a ke vzniku městského tepelného ostrovu.
 • Dopravní zatížení. Dle informací investora by v důsledku realizace jeho záměru mělo dojít k nárůstu denního dopravního zatížení o 650 osobních aut a 400 kamionů. Takovéto předběžné odhady nemusí nutně odpovídat realitě. V případě VGP Parku navíc nemáme představu o tom, jaké aktivity budou nakonec v areálu probíhat. Již nyní není kvalita ovzduší ve městě ideální. Nárůst automobilové dopravy, která je jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší, může vést ke zvětšování koncentrace suspendovaných částic PM10 a benzo(a)pyrenu, a tím k dalšímu zhoršování současného stavu. Navíc dle přijatého Programu zlepšení kvality ovzduší byl pro Mnichovo Hradiště stanoven cíl snížit emise PM10 v rámci silniční dopravy do roku 2020 na úroveň 60 % referenčního roku 2011. Tento cíl by mohl být vznikem a provozem VGP Parku ohrožen.
 • Znehodnocení majetku. Již v minulém volebním období byly podniknuty první kroky v přípravě budoucí bytové výstavby v lokalitě tzv. jihozápadního města. Vznik a provoz VGP Parku přivede do bezprostřední blízkosti této lokality významné dopravní zatížení, které může znamenat pokles zájmu o tuto lokality jak ze strany developerů, tak ze strany zájemců o bydlení. V konečném důsledku tak může dojít ke snížení hodnoty pozemků a již existujících staveb, kterému nezabrání protihlukový val ani jakákoliv další opatření.
 • Vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). V rámci zjišťovacího řízení realizovaného Krajským úřadem Středočeského kraje město deklarovalo, že „záměr nepožaduje dále posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud bude vybudováno trvalé dopravní napojení záměru na silnici č. 268/II prostřednictvím kruhového objezdu“. Vzhledem k tomu, že proces EIA je komplexním nástrojem posuzujícím jak vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, tak vlivy na životní prostředí (zahrnující např. vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví), považujeme za nevhodné se této možnosti vzdávat. Navzdory jakýmkoliv ujištěním bychom dle mého názoru měli postupovat dle zásady předběžné opatrnosti a využít všech nástrojů, které nám mohou pomoci identifikovat potenciální rizika. Takovýto postup je navíc zcela v souladu se závěrem zjišťovacího řízení ze dne 8. 11. 2018, ve kterém Krajský úřad Středočeského kraje konstatuje, že VGP Park Mnichovo Hradiště „má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona“, přičemž stanovuje řadu oblastí, na které by se měl investor dále zaměřit.
 • Soulad se strategickými dokumenty. Strategický plán rozvoje města Mnichovo Hradiště na období 2016-2026 uvádí: „V oblasti využívání ploch pro rozvoj průmyslu jsou jako nežádoucí vnímána odvětví s minimální nabídkou kvalifikovaných pracovních míst, přinášející zátěž z hlediska prostorové náročnosti, dopravy a znečištění životního prostředí (typickým příkladem jsou např. logistická centra).“ VGP Park je přitom charakterizován jako logistický areál skládající se ze tří hal s nákladovými rampami, parkovišti pro osobní automobily zaměstnanců a návštěvníků areálu a parkovištěm pro nákladní automobily. Jeho výstavba a provoz jsou tedy v přímém rozporu s vizí města, kterou jsme v uplynulém volebním období společně formulovali a schvalovali. Zpracovávána vize rozvoje Mladoboleslavska pak počítá s tím, že v obcích podél D10 by se měla rozvíjet zejména rezidenční funkce s podporou potřebné vybavenosti. Průmysl a skladování by se měly koncentrovat za dálnicí na východ od Mladé Boleslavi. Investiční záměr tudíž odporuje i této strategické vizi.
 • Územní plán. Aktuálně projednávaný návrh územního plánu nově definuje podmínky, které je třeba při využití plochy uvažované pro VGP Park splnit. Záměr musí podle návrhu mimo jiné řešit vnitřní dopravní systém obsluhy celé lokality, respektovat ochranné pásmo vedení vysokého napětí rozdělující lokalitu na dvě části, řešit po okraji území pásy ochranné, izolační a doprovodné zeleně s využitím pro zajištění prostupu a cyklostezky k Jizeře, respektovat regionální biocentrum Haškov a jeho ochranné pásmo. Jsem přesvědčen, že dodržení těchto podmínek je nepřekročitelným minimem, na kterém musíme trvat a využít k tomu všechny dostupné legální prostředky.

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené jasně ukazuje, jak zásadní případná výstavba VGP Parku pro naše město je.  Věříme, že město jako garant veřejného zájmu a dobrý hospodář využije veškerých dostupných nástrojů, aby v území zabránilo nevratným škodám, a v nejkratším možném čase podnikne následující kroky:

 • Seznámí občany města s investičním záměrem formou veřejné prezentace, které se zúčastní zástupci investora, vlastníka pozemků, vedení města, odpovědných pracovníků městského úřadu a politických stran zastoupených v zastupitelstvu města.
 • Zašle zastupitelům veškeré existující podkladové materiály textového i mapového charakteru za účelem jejich plné informovanosti a zodpovědného spolurozhodování.
 • Zařadí téma na program únorového jednání zastupitelstva města.
 • Vytvoří materiál, který představí možnosti dalšího postupu ze strany města a definuje dopady (rozpočtové, právní aj.) a rizika jednotlivých scénářů.
 • Vytvoří cost-benefit analýzu tohoto investičního záměru.
 • Pravidelně bude informovat členy zastupitelstva města o vývoji v této věci (alespoň každých 10 pracovních dnů).

Společně s ostatními kolegy z ČSSD a SZ chceme dát touto cestou jasně najevo, že budeme ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje usilovat o realizaci EIA a aktivně hledat další cesty, které nám pomohou zabránit negativním dopadům, jež jsou s výstavbou VGP Parku potenciálně spjaty. Za tímto účelem je třeba zvažovat použití všech existujících legálních prostředků k ochraně životního prostředí a kvality života, a to včetně stavební uzávěry, změny návrhu územního plánu a místního referenda.

Plánovaný investiční záměr neovlivní náš život jen na několik příštích měsíců či let, nýbrž na několik příštích desetiletí. Měli bychom si proto znovu ujasnit, jaké město skutečně chceme a co pro to jsme připraveni společně udělat. Nyní můžeme jasně ukázat, že budoucnost našeho města spatřujeme v udržitelném rozvoji umožňujícím kvalitní život, nikoliv ve výstavbě rozsáhlých logistických areálů. Za koalici ČSSD a SZ garantujeme maximální podporu při takovém postupu.

Klub zastupitelů ČSSD a SZ

Pro více informací: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2171