Vendo Park

V červnu 2018 rada města neschválila předložený záměr společnosti Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. na výstavbu obchodního objektu „Vendo Park Mnichovo Hradiště“ plánovaného na volných pozemcích v sousedství Penny Marketu. Rada se tehdy jednomyslně shodla, že navrhovaný obchodní objekt nepřináší pro město žádnou přidanou hodnotu, ba naopak skýtá v sobě řadu rizik a nevýhod. Po půl roce od tohoto rozhodnutí je však situace odlišná a nová rada města doporučila zastupitelům uzavřít s investorem plánovací smlouvu.

Zdroj: www.vendo-park.com

Původní odmítavé stanovisko rady mělo několik důvodů. Jedním z nich byla obava z potenciální likvidace zbývajícího, již značně skomírajícího, maloobchodu v centru města. Pro část místních živnostníků by výstavba Vendo Parku znamenala další citelnou ránu. S přesunem obchodních ploch na periferii souvisí snížení pohybu lidí v centru města a omezení nákupu tamního zboží a služeb. To se přirozeně projeví v menším zájmu o komerční nebytové prostory a následně v nižších příjmech vlastníků domů, pro které tak bude oprava a údržba objektů ještě obtížnější než dosud. V konečném důsledku tak hrozí, že po plánované revitalizaci Masarykova náměstí budeme mít sice kultivované, ale zároveň vylidněné centrum města s minimální nabídkou služeb a s chátrajícími objekty v soukromých rukou. Další nevýhodou nákupních center tohoto charakteru je fakt, že se vyznačují anonymní typizovanou architekturou a orientují se převážně na prodej méně kvalitního zboží, které je běžně dostupné do 15 km od MH (např. v Mladé Boleslavi, Turnově). Česká republika je na špici Evropy v rozsahu ploch nákupních center. V některých městech se tak již běžně stává, že tyto plochy zůstávají dlouhodobě neobsazeny a vznikají z nich tzv. „centra duchů“. Jak se jejich využití promění s dalším přesunem maloobchodního prodeje na internet je stále velkou neznámou.

Nabízí se tedy otázka jaké benefity může takové nákupní centrum městu přinést.  Z mého pohledu bohužel žádné. Hlavním účelem těchto nákupních center je vytváření zisku. Staví a provozují je mezinárodní investiční společnosti s cílem umožnit expanzi obchodních řetězců na lokální úrovni (příkladem může být právě výstavba Vendo Parků v menších městech). To samo o sobě není nijak odsouzeníhodné, ale samospráva by tu měla být od toho, aby pečlivě zvažovala, co tím město získává a co ztrácí. Zda případné zisky nejsou pouze krátkodobé a nepřinesou v dlouhodobém horizontu spíš problémy v oblasti udržitelnosti drobného podnikání i kvality života ve městě či v regionu.

Plocha, kde má Vendo Park vzniknout působí dlouhodobě bezútěšným dojmem, její potenciál však není malý. Nachází se na rozhraní obytné a obchodní zástavby, má dobrou dostupnost do centra či bezproblémové dopravní napojení ad. Jako členové Výborů pro územní plánování MH jsme si to uvědomovali, když jsme doporučovali v novém územním plánu změnit účel využití této plochy z komerční občanské vybavenosti na bydlení. Při současném nedostatku bytů by bylo pro město opravdovým benefitem, pokud by zde vznikl například bytový dům se startovacími byty či byty pro seniory. Vzhledem k vysoké poptávce po bydlení by takové využití mohlo být zajímavé i pro samotného investora.

Současná Rada města se však vydala jiným směrem a výstavbu Vendo Parku nepřímo podpořila. Bylo by dobré, pokud by nám občanům osvětlila důvody, které ji k tomuto stanovisku vedly. Právě tato rozhodnutí totiž ukazují, nakolik nám záleží na prosperujícím maloobchodě místních živnostníků a s tím souvisejícím životě v obci, nakolik jsme místními patrioty.