Stále rovní a rovnější

V červnovém vydání Kamelotu byl otištěn článek paní Sosnovcové s názvem „Patří politika do Kamelotu?“, ve kterém reaguje na mé poznámky o nevhodném institucionálním nastavení a problematickém fungování tohoto zpravodaje. Autorka příspěvku naopak současnou praxi hájí s tím, že nedochází k žádnému porušování zásad vydávání periodika a že v redakční radě zasedají nestranní odborníci či nominanti různých politických uskupení. Mé tvrzení o nerovných a neférových podmínkách, kterým čelí politické strany a hnutí oproti politicky aktivním spolkům, odráží autorka tezí, že „důležité [] je, o jakou akci se jedná, a ne kdo ji organizuje. Přestože si paní Sosnovcové velmi vážím, s takovouto argumentací se nemohu ztotožnit.

Nikdy jsem netvrdil, že dochází k porušování zásad vydávání periodika. Pouze od počátku upozorňuji na skutečnost, že přijaté zásady jsou věcně nevyhovující a neobsahují dostatečné pojistky proti zneužití Kamelotu v politickém soupeření. Nastavená pravidla, která v mnohém odporují existujícím metodickým doporučením (např. Manuál pro dobré radniční periodikum vytvořený občanským sdružením Oživení), navíc nebyla projednána a schválena zastupitelstvem města, tedy se k nim nemohli vyjádřit zástupci všech zvolených politických uskupení.

Na vznesenou otázku, zda patří politika do Kamelotu, je třeba odpovědět jednoznačně kladně. Vždyť politika (z řeckého polis neboli obec či město) je důležitou a neoddělitelnou součástí veřejného prostoru, o které je třeba vést intenzivní a zároveň věcné a kultivované diskuse. A právě městské periodikum by mělo být platformou garantující vyvážený prostor pro různorodé názory. Aby tomu tak bylo, je nutné soustavně vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů k tématům připravovaným k uveřejnění, což je postup, který jsem v uplynulých třech letech bohužel nezaznamenal. Pokud by tomu bylo jinak, čtenář by si v posledním vydání Kamelotu přečetl vedle manipulativního a věcně chybného článku pana starosty o pořizování územního plánu také stanoviska dalších osob, a nemusel by tak na alespoň trochu vyvážený pohled čekat další měsíc.

Při zdůvodnění nestejných inzertních podmínek pro jednotlivé politické subjekty se paní Sosnovcová odvolává na charakter konkrétní akce. Tato argumentace však má zásadní trhlinu. Například zmiňovaný Dětský den byl událostí spolufinancovanou městem, kde představitelé Žijeme pro Hradiště sbírali podpisy pro svou kandidaturu v podzimních komunálních volbách, událostí, která byla na webových stránkách tohoto subjektu prezentována jako místo setkání s kandidáty, a konečně událostí, která je počinem prezentovaným ve volebním programu. Představitelé a sympatizanti tohoto spolku uspořádali v minulých letech celou řadu výborných akcí, kterými výrazně přispěli k rozvoji komunitního života v našem městě, za což jim patří velký dík a také obdiv. Ani tyto bohulibé aktivity však nemohou být ospravedlněním dvojího metru, který je v současnosti uplatňován.

V úvodníku posledního vydání Kamelotu pan starosta avizoval, že v zářijovém čísle bude pro všechna politická uskupení vyhrazen stejný prostor pro jejich prezentaci a propagaci. Tento jednorázový krok však musí být následován trvalou změnou zásad vedoucí k zajištění vyváženosti periodika a rovných a férových podmínek pro všechny.