Sophiina hazardní volba

Zastupitelstvo města se na svém dubnovém jednání po několika měsících opět vrátilo k tématu hazardu. Předmětem diskuze tentokrát nebyla platná pravidla, ale žádost o povolení nové provozovny na území našeho města, o které musí rozhodnout přímo zastupitelé.

Špatná regulace

Této situaci předcházelo vydání obecně závazné vyhlášky ze 13. dubna 2015, kterou těsná většina dvanácti zastupitelů podpořila místní a časovou regulaci hazardu. V této souvislosti byla nahodile stanovena nová pravidla fungování a počet provozoven byl zredukován na čtyři. Jedním z problémů tohoto přístupu je skutečnost, že o povolení či zákazu určité herny musí vždy rozhodnout zastupitelstvo města. Neexistuje tedy záruka, že s jednotlivými žadateli bude zacházeno stejně, bez ohledu na to, zda jsou staří či noví, malí či velcí, známí či neznámí. Zastupitelé tak (ne)vědomě vytvořili rozsáhlý prostor pro nejrůznější ovlivňování a nerovné zacházení, jehož důsledky můžeme pozorovat na řadě míst České republiky.

Nelehké rozhodování

Tento problém se naplno projevil na posledním jednání zastupitelstva, které mělo rozhodnout o povolení nové provozovny v ulici Víta Nejedlého. Zastupitelé si dle mého názoru mohli vybírat pouze ze dvou zcela špatných možností. Buď bylo možné žádosti vyhovět, a tak dát zcela jasný signál veřejnosti a celé podnikatelské sféře, že naše město je, navzdory celorepublikovému trendu, hazardu otevřeno a připraveno umožnit jeho další rozvoj. Nebo žádost zamítnout, a tak dát všem najevo, že pravidla platí pouze pro některé a že teze o rovném a spravedlivém zacházení jsou věcí čisté teorie. Zastupitelé se nakonec přiklonili ke druhé variantě, která je však pro naše město stejně smutnou zprávou jako ta první. Odpovědnost za nastalý stav a veškeré jeho konsekvence je třeba hledat právě u těch zastupitelů, kteří svým rozhodnutím před více než rokem takovýto způsob regulace umožnili.

Nejasné vyhlídky

Tento dlouhodobě neudržitelný stav však má velmi jednoduché řešení, a to zrušit účelovou regulaci a zaujmout jasný postoj k tomuto typu hazardu. Pokud jsme přesvědčeni, že jde o podnikání jako kterékoliv jiné a daňové příjmy z něj plynoucí jsou dostatečně výhodné, pak by měla být zajištěna volná soutěž podnikatelských subjektů, do které by město vůbec nemělo zasahovat. V případě, že provoz elektronických herních zařízení vnímáme jako jednu z nejnebezpečnějších forem hazardu, jejíž morální a etická rovina je značně diskutabilní a náklady s ní spojené vysoce převyšují odvody do městského rozpočtu, pak je na čase využít zákonných možností a toto podnikání na území města zakázat. Přestože jsem se zasazoval o druhý přístup, považuji oba názory za zcela legitimní. Je však nezbytné, aby každý zastupitel zaujal k této problematice jasné stanovisko, které bude schopen a ochoten před občany a voliči hájit.

Velmi nešťastným řešením by bylo schválení nové provozovny na některém z příštích jednáních zastupitelstva města. Bohužel by se tak naplnila předpověď jednoho z kolegů, podle kterého někteří zastupitelé ještě dostanou v této věci rozum. Pevně věřím, že se tak nestane. Vzniklo by totiž mnoho oprávněných otázek, které by bylo nutné zodpovědět.