Rovní a rovnější

Kamelot v tomto měsíci slaví své třetí narozeniny. Naskýtá se tak vhodná doba k přemýšlení nad otázkou, zda plní svůj hlavní úkol, kterým je objektivní a vyvážené informování veřejnosti o dění v našem městě, nebo zda se, podobně jako řada městských periodik napříč republikou, vydal jinou cestou a slouží spíše k jednostranné prezentaci pohledu vládnoucí garnitury.

Od chvil úvodních diskuzí o podobě Kamelotu jsem z pozice koaličního zastupitele usiloval o respektování několika základních principů. Za prvé: městské periodikum musí být férovým prostorem umožňujícím polemiku zástupců jednotlivých politických subjektů, z nichž se žádný nesmí těšit jakýmkoliv privilegiím a výhodám. Za druhé: redakční rada, která odpovídá za obsah jednotlivých vydání, musí být pestrobarevná a musí být odpovědná zastupitelstvu města, tedy zástupcům všech zvolených politických uskupení. Za třetí: představitelé vedení města (tedy starosta, místostarosta a radní) nesmí být členy redakční rady a musí do periodika přispívat za stejných podmínek jako kdokoliv jiný.

Takto formulované požadavky však byly většinou zastupitelek a zastupitelů vnímány jako nedůležité teoretické tlachání, které je zcela odtržené od reality. Snaha o nastavení jasných a rovných pravidel, která by v případě potřeby kladla odpor pokusům o zneužití městského periodika, tak vyšla naprázdno.

Dosavadní praxe však bohužel jednoznačně ukazuje oprávněnost výše uvedených zásad. Zatímco politické strany a hnutí, jako je ČSSD, ANO, ODS nebo TOP09, mohou v Kamelotu prezentovat své aktivity výhradně za úplatu, tedy za stejných podmínek jako soukromé firmy nabízející své zboží a služby, spolek Žijeme pro Hradiště, nejsilnější politické uskupení v našem městě, tak může činit zcela bezplatně. Pravomoc jmenovat a odvolávat redakční radu nenáleží celému zastupitelstvu, ale pouze radě města složené ze zástupců koalice, což omezuje kontrolní funkci opozičních uskupení. Zatímco řadové zastupitelky a zastupitelé mohou na publikované informace reagovat až s měsíčním zpožděním, tedy ve chvíli, kdy daná záležitost již není aktuální a většině čtenářů chybí potřebný kontext, starosta, který je zároveň členem redakční rady, může odpovídat okamžitě, ještě v tomtéž vydání.

Neférové podmínky, které vedle Kamelotu aktuálně panují také na městských sociálních sítích či vývěsních plochách, je možné popsat parafrází přikázání ze slavného Orwellova románu: Všechna politická uskupení v našem městě jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.

Tuto situaci je nezbytné v co nejkratším čase napravit a nastavit rovné podmínky pro všechny. Bylo by na škodu, kdyby se Kamelot s mnohdy kvalitním a zajímavým obsahem stal médiem, které výrazně protěžuje jedno politické uskupení. Na škodu nejen ostatním stranám a hnutím, ale zejména občanům samotným.