Prohlášení kandidátek a kandidátů koalice České strany sociálně demokratické a Strany zelených k povolební situaci v Mnichově Hradišti

Před čtyřmi lety jsme se jako zástupci České strany sociálně demokratické odmítli účastnit jakéhokoliv povolebního projektu, který obchází vítěze voleb a nerespektuje tak vůli občanů projevenou ve svobodných a demokratických volbách. Výsledkem tohoto principiálního postoje bylo vytvoření koalice Žijeme pro Hradiště, České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany. V rámci této spolupráce jsme nepožadovali žádné uvolněné funkce, akceptovali dominanci nejsilnějšího partnera v radě města a netrvali na uzavření koaliční smlouvy a programového prohlášení. Důvodem tohoto postupu byla důvěra v to, že všichni tři partneři vstupují do vzájemné spolupráce s dobrou vůlí a bez postranních úmyslů. Následně se naši zástupci a nominanti zapojili do činnosti rady, zastupitelstva, výborů a komisí a začali aktivně pracovat pro město a jeho občany.

V průběhu čtyřletého funkčního období se přirozeně objevovaly záležitosti, které vyvolaly odlišné představy a názory. Ve většině případů však docházelo ke konsensu, jenž stíral rozdíly nejen mezi koaličními partnery, ale i mezi koalicí a opozicí. Období politického klidu a stability bylo navíc doplněno silným hospodářským růstem české ekonomiky, což vytvořilo ideální podmínky pro rozvoj města, kterých jeho vedení dokázalo v řadě případů pozitivně využít.

V předvolebním čase však byla veškerá pozitiva společné práce prezentována jako výsledek činnosti jediného uskupení, přičemž vina za chyby a nedostatky byla svalována na ostatní (viz problematika územního plánu). Česká strana sociálně demokratická byla současně označena za subjekt, který se v koalici čtyři roky jen veze a nic za ním není. Konečný účet za uplynulé období pak vystavili voliči. Vítěz voleb získal patnáct mandátů, což představuje absolutní dominanci v zastupitelstvu města a vytváří neomezený prostor pro splnění veškerých jeho předvolebních závazků.

Koalice České strany sociálně demokratické a Strany zelených v rámci povolebních jednání obdržela od vítěze voleb nabídku znovu vstoupit do společného koaličního projektu a obsadit post radního. Na základě volebních výsledků, kdy dali voliči jasně najevo svou vůli, aby vítěz voleb dominantně zajistil správu a vedení našeho města, a vzhledem ke zkušenostem z uplynulého funkčního období jsme nabídku opětovné spolupráce s poděkováním odmítli. Náš zástupce by totiž v případě účasti v radě města sehrával roli jakéhosi fíkového listu, který nemá reálnou sílu cokoliv ovlivnit, může být kdykoliv označen za viníka vzniklého problému a v případě potřeby okamžitě odvolán.

Dominance jednoho uskupení ve státě, v kraji či v obci není dle našeho názoru ideálním stavem. V případě Mnichova Hradiště však šlo o demokratické rozhodnutí občanů města, jež je třeba plně respektovat. Přestože nás s vítězem voleb spojuje významný průnik našich předvolebních programů, jsme přesvědčeni, že úkolem druhého nejsilnějšího subjektu je za těchto okolností vykonávat roli důsledné a konstruktivní opozice. Jsme připraveni podporovat veškeré kroky, které jsou v zájmu občanů našeho města a které odpovídají našim programovým prioritám. V případě, že navrhovaná řešení budou v rozporu s hodnotami a principy, které dlouhodobě zastáváme, budeme tyto skutečnosti veřejnosti podrobně vysvětlovat a předkládat alternativní řešení. Odmítnutí účasti v radě města nelze v žádném případě interpretovat jako neochotu pracovat. Přínos zvoleného zástupce se totiž neodvíjí od toho, zda je či není současně radním, ale od toho, s jakým nasazením, zápalem a fundovaností svěřený mandát vykonává. Při aktivním a tvůrčím přístupu může i práce z opozičních lavic přinést mnoho dobrého.

Domníváme se, že v zájmu Mnichova Hradiště a jeho občanů je nejen kvalitní vedení města, ale i informovaná a kvalifikovaná opozice. Za tímto účelem jsme požádali vítěze voleb, aby umožnil zástupcům opozice předsedat finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva města, aby předsedům těchto výborů zpřístupnil veškeré projednávané materiály a aby opozičním uskupením přenechal většinu členů v těchto orgánech. Takováto žádost je zcela v souladu s dosavadní praxí v našem městě a její přijetí přispěje k vyšší kultuře jednání nového zastupitelstva.

Koalice České strany sociálně demokratické a Strany zelených je nadále připravena jednat se všemi partnery v zastupitelstvu města o připravovaných institucionálních změnách, o obsazení a agendě ostatních poradních orgánů a o dalších vznesených otázkách. Důrazně se však ohrazujeme proti snahám obcházet náš vyjednávací tým, kádrovat zvolené zastupitele a oslovovat některé z nich s nabídkou spolupráce ještě předtím, než dojde k úvodnímu povolebnímu setkání. Takovéto aktivity považujeme za zcela neseriózní a přesně odpovídající často skloňovanému politikaření, které mnozí tak vehementně odsuzují.