Program

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY ANEB MĚSTO PODPORUJÍCÍ ŠKOLY, RODIČOVSKOU VEŘEJNOST A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zajistíme dostatečné kapacity mateřských a základních škol s ohledem na zpracovanou demografickou studii a rozpočet města.
 • Zkvalitníme podporu poskytovanou školám, rodinám i dalším subjektům (mj. samostatný školský odbor, moderní koncepce vzdělávání zahrnující i mimoškolní aktivity dětí a mládeže či programy pro seniory).
 • Vytvoříme základní standard kvality vzdělávání odpovídající 21. století (otevřená komunikace, partnerský přístup, žákovská samospráva, poradenské služby pro žáky, učitele a rodiče) a ve spolupráci se školami jej realizujeme.

DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY ANEB MĚSTO PODPORUJÍCÍ OBČANY V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH   

 • Iniciujeme s ohledem na aktualizovaný komunitní plán a demografický vývoj rozšíření kapacit vybraných pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb.
 • Nastavíme efektivní mechanismy pro financování sociálních služeb, pravidelné zjišťování potřeb klientů, vyhodnocování vytíženosti poskytovaných služeb a komunikaci mezi všemi důležitými aktéry.
 • Podpoříme rozšíření nabídky odlehčovacích služeb usnadňujících péči o občany v jejich domácím prostředí.
 • Spustíme pilotní projekt Senior Taxi zajišťující seniorům dopravu z místa bydliště na vybraná místa (městský úřad, lékař, pošta atd.).

ÚZEMNÍ ROZVOJ ZALOŽENÝ NA SPOLUPRÁCI S OBČANY A EXPERTNÍM PŘÍSTUPU ANEB URBANISTICKY CENNÉ MĚSTO

 • Podpoříme ve spolupráci s architektem města aktivity vedoucí k vytváření kvalitního veřejného prostoru a staveb (revitalizace náměstí a sídlišť, omezení rušivé reklamy v ulicích).
 • Dokončíme územní plán jako nejdůležitější rozvojový dokument města s cílem zabránit přílišnému rozrůstání logistických areálů a satelitů do volné krajiny.
 • Přijmeme podrobné urbanistické plány pro klíčové lokality (např. „K Vořechu“). Řádně je projednáme s občany, a tak umožníme důsledný veřejný dohled nad rozvojem města.
 • Vytvoříme odborný a na místních zájmech nezávislý poradní orgán, který srozumitelně zformuluje udržitelnou rozvojovou strategii města a jeho místních částí.

SAMOSPRÁVA PRO OBČANY ANEB KOMUNIKUJÍCÍ, TRANSPARENTNÍ A CHYTRÉ MĚSTO

 • Navážeme na aktivní komunikaci s občany a zjednodušíme vyhledávání informací o chodu města (jednoduché vyhledávání napříč dokumenty, podrobný přehled investičních akcí od přípravy po realizaci).
 • Zmodernizujeme samosprávu a zavedeme chytrá řešení (možnost vyřizování plateb a dalších úředních záležitostí z pohodlí domova, elektronický rezervační systém pronájmu městských prostor – hala BIOS, volnočasové centrum).
 • Zahájíme konstruktivní a pravidelný dialog s podnikateli s cílem spoluvytvářet v souladu s veřejným zájmem příznivé podmínky pro jejich aktivity.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ ANEB MĚSTO REFLEKTUJÍCÍ POTŘEBY MLADÝCH I SENIORŮ

 • Vytvoříme podmínky pro budoucí výstavbu dostupných městských bytů (sociálních, startovacích, s pečovatelskou službou).
 • Podpoříme smysluplné využití proluk v centru města (např. pro obytnou zástavbu).
 • Připravíme rozvoj ploch pro bydlení v lokalitě “K Vořechu” prostřednictvím aktivního výběru developera s důrazem na vybudování urbanisticky a architektonicky kvalitního obytného souboru s funkčně řešeným veřejným prostorem.

RESPEKT K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ANEB ZELENÉ A OHLEDUPLNÉ MĚSTO

 • Posílíme průchodnost krajiny pro pěší a cyklisty a zlepšíme propojení města a místních částí.
 • Zvýšíme komfort pro občany v oblasti odpadového hospodářství (např. podpora kompostování, třídění kovových obalů, domácí sběrné nádoby na bioodpad, papír, plast). On-line monitorováním hladiny odpadů v kontejnerech zefektivníme jejich vývoz a omezíme nepořádek v jejich okolí.
 • Zrealizujeme opatření přispívajících k udržení vody v krajině (např. obnova zaniklých rybníků, výsadba stromořadí).
 • Podpoříme revitalizaci parkových ploch (např. park u nádraží a haly BIOS) a tvorbu pasportu zeleně jakožto základního nástroje péče o zeleň.

KONCEPČNÍ A HOSPODÁRNÉ INVESTICE ANEB UDRŽITELNÉ MĚSTO S VIZÍ

 • Podpoříme realizaci kvalitně připravených a rozpracovaných investičních projektů – vybudování komunitního centra (školní jídelna v ul. Mírová), revitalizace Masarykova náměstí, realizace dopravního terminálu u vlakového nádraží, modernizace budovy Klubu s.r.o. zahrnující přemístění městského muzea, revitalizace sídlišť Jaselská a Poříčská.
 • Zintenzivníme opravy a budování chodníků (např. chodník MH – Vostrov). Učiníme kroky vedoucí k zajištění bezbariérovosti veřejných budov a veřejného prostoru (např. budova pošty, městské knihovny).
 • Otevřeme téma participativního rozpočtu jakožto možnosti občanů přímo rozhodovat o části městských financí.

MODERNÍ DOPRAVA A BEZPEČNOST ANEB MĚSTO PŘÍVĚTIVÉ PRO CHODCE, CYKLISTY I MOTORISTY

 • Zahájíme realizaci cyklostezek a cyklopruhů s cílem zajistit bezpečnou dopravu (např. MH – Dobrá Voda). Prověříme možnosti vybudování tras pro in-line bruslení.
 • Přijmeme obecně závaznou vyhlášku o úplném zákazu hazardu.
 • Usilujeme o uzavření partnerské smlouvy s provozovatelem letiště v Hoškovicích s cílem předejít aktivitám s negativním dopadem na kvalitu života občanů města a místních částí.
 • Zmodernizujeme parkovací systém s cílem zvýšit komfort jeho uživatelů i obrátkovost vozidel v centru města (např. mobilní aplikace, SMS).

KVALITNÍ VOLNÝ ČAS PRO MÍSTNÍ I TURISTY ANEB ATRAKTIVNÍ A INSPIRATIVNÍ MĚSTO

 • Podpoříme volnočasové aktivity občanů různého věku a zaměření (např. souhrnný přehled volnočasových aktivit, burza zájmových organizací, příměstské tábory) a obohatíme nabídku kulturních akcí (např. mnichovohradišťské kulturní léto).
 • Prověříme možnosti zlepšení zázemí pro návštěvníky pláže u Jizery (parkování, připojení k vodě a elektřině) včetně případného vybudování cesty podél řeky.
 • Vytvoříme městský turistický okruh propojující významná místa a objekty včetně dosud opomíjeného židovského hřbitova.