Povolební proměna

Prosincové jednání zastupitelstva města jasně ukázalo odklon od připravované rekonstrukce budovy Klubu s.r.o., která počítala mimo jiné s vytvořením vhodných prostor pro přestěhování městského muzea. Jelikož jde o významnou investiční akci, k jejíž podpoře jsme se jako sociální demokraté a zelení v předvolebním čase zavázali, považujeme za férové se ke změně záměru, kterou naznačilo nové vedení města, jednoznačně vyjádřit.

Zdroj: Martin Kožnar Architekt s.r.o

Stav budovy, poznamenaný řadou dílčích a nahodilých úprav z minulosti, je dlouhodobě neutěšený, a to jak ze stavebně technického pohledu, tak z důvodu její nedostatečné funkčnosti a využitelnosti. Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o. byla proto tématem po významnou část volebního období 2014-2018. Tehdejší rada města složená ze zástupců Žijeme pro Hradiště, České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany se rozhodla nepokračovat v aktivitách předcházejí politické reprezentace, která nechala připravit projektovou dokumentaci na opravu střechy a fasády. Klíčovým důvodem pro toto rozhodnutí byl fakt, že projekt se vůbec nezabýval vnitřkem budovy a ponechával jej v původním z dnešního pohledu nevyhovujícím stavu. Rada města naopak chtěla postupovat koncepčně a řešit budovu jako celek včetně jejího efektivnějšího a smysluplnějšího využití.

Za tímto účelem byla realizována dispoziční analýza, která měla mimo jiné prověřit, nakolik je reálný přesun městského muzea z nepříliš vyhovujících zámeckých prostor právě do budovy Klubu s.r.o., kde v minulosti již sídlilo. Výstupem tohoto podrobného expertního prověřování byly čtyři varianty dalšího postupu, které se lišily rozsahem změn, komplikovaností rekonstrukce, dosaženými přínosy a samozřejmě také celkovými náklady. Navržené varianty byly zastupitelstvem města opakovaně projednávány na pracovních zasedáních. V dubnu 2018 se zastupitelstvo města rozhodlo pro nejrozsáhlejší variantu rekonstrukce. Návrh přitom podpořilo všech osm zastupitelek a zastupitelů ŽpH, tři zastupitelé ČSSD a jedna zastupitelka ANO.

Zvolená varianta zahrnovala navrácení historické fasády, vybudování nové střechy včetně dvou vikýřů, vytvoření nového stropu nad druhým patrem a rozsáhlé dispoziční úpravy objektu. Výsledkem by bylo vytvoření vhodných prostor pro potřeby městského muzea, městského informačního centra i Klubu s.r.o. Pozitiv spjatých s vybranou variantou je hned několik. Městské muzeum získá nové prostory v centru města, které umožní zajistit celoroční provoz, navázat intenzivnější spolupráci se školami a dalšími institucemi, vytvořit moderní expozici a lukrativní prostor pro kulturně-vzdělávací aktivity. Existence muzea, informačního centra a kavárny v jednom objektu pak nabízí zajímavý synergický efekt a zefektivnění provozu.

Významnou přidanou hodnotou tohoto investičního záměru je pak skutečnost, že do centra města přináší zcela novou náplň, čímž dává místním i turistům dobrý důvod na náměstí vůbec zavítat. Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o. v této podobě má samozřejmě i své nedostatky, které je třeba otevřeně přiznat. Jde například o výši investičních nákladů, nejistotu plynoucí z rekonstrukce historického objektu či omezení prostoru pro další expanzi kanceláří městského úřadu. Při znalosti výše uvedených kladů a záporů se zastupitelstvo město rozhodlo dát této variantě zelenou, a připojit tak k historickému radničnímu špalíčku vrstvu kvalitní soudobé architektury.

Navzdory platnému usnesení, pro které v dubnu 2018 hlasovalo pět ze současných sedmi radních včetně starosty města, dali zastupitelky a zastupitelé v prosinci jasně najevo, že dlouhodobě prověřovaný a připravovaný záměr je spíše minulostí. Zarážející na celé věci není samotné přehodnocení záměru, ke kterému může z objektivních důvodů pochopitelně dojít, ale skutečnost, že v tomto případě není změna názoru opřena o žádné nové skutečnosti a spíše než z expertních stanovisek a analýz vychází z laických domněnek a dohadů.

Takovýto postup považujeme za amatérský a velmi nezodpovědný. Pokud bude skutečně rekonstrukci budovy Klubu s.r.o. ve výše popsané variantě vystavena stopka, může se město dostat do velmi absurdní situace. Po dvou letech projektových příprav, kterým byly věnovány nemalé personální kapacity a finanční prostředky (cca 370 tis. Kč), by došlo k návratu k projektové dokumentaci na opravu střechy a fasády, na kterou bylo vydáno stavební povolení již v roce 2014. S trochou štěstí by tak město zrealizovalo celou akci s „pouhým“ šestiletým zpožděním. Současně by nemělo zajištěno smysluplné využití objektu a městské muzeum by nadále působilo v nevyhovujících podmínkách.

Bohužel rekonstrukce budovy Klubu s.r.o. není ojedinělým případem, kdy v průběhu projektových příprav došlo k náhlé a nezdůvodněné změně názoru a k obratu o 180 stupňů. Podobně nesystémově se postupovalo v případě přístavby pavilonu mateřské školy Jaselská (mobilní vs. zděná stavba) či v případě stavebních úprav v ulici Studentská (úpravy realizované v rozporu s vytvořenou územní studií). Jsme přesvědčeni, že méně někdy znamená více, a proto je nutné stanovit jasné investiční priority, pečlivě se zabývat jejich přípravou a následně důsledně dohlížet na kvalitu jejich realizace. Pouze tak je možné předcházet nepovedeným investicím jako je například revitalizace lesoparku Nad Jizerou.

S rekonstrukcí budovy Klubu s.r.o. je nyní spojována také koupě hotelu U Hroznu, o které vedení města vážně uvažuje jako o možném prostoru pro městské muzeum. V této souvislosti se domníváme, že město by mělo majetek ve svém vlastnictví spíše zkvalitňovat, než za každou cenu usilovat o jeho rozšiřování. Proto podporujeme rekonstrukci budovy Klubu s.r.o. v její nejrozsáhlejší variantě, která umožňuje přestěhování městského muzea. Jsme totiž přesvědčeni, na rozdíl od kolegů ze Žijeme pro Hradiště, že pokud nám byl tento projekt dost dobrý na to, abychom jeho vizualizaci prezentovali v předvolebních materiálech, musí nám být dost dobrý i na to, abychom po volbách nadále stáli za jeho uskutečněním.