Nový dotační program města

Zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání schválilo dotační program, podle kterého budou rozdělovány finanční příspěvky na podporu zájmových aktivit v Mnichově Hradišti. Tento systém reaguje na povinnosti plynoucí z novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zároveň na současné nedostatky při financování dílčích akcí v našem městě. O dotacích se tak bude nově rozhodovat podle jasně definovaných a veřejně známých kritérií.

Finanční podpora je směřována do tří základních oblastí: sportovní aktivity a tělovýchova; kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic; volnočasové a vzdělávací aktivity dětí, mládeže, seniorů a dalších cílových skupin. Jakákoliv fyzická či právnická osoba vykonávající veřejně prospěšnou činnost v Mnichově Hradišti tak může v rámci těchto oblastí žádat o dotaci jak na samotný provoz organizace, tak na konkrétní jednorázovou akci či investici. V případě jednorázové akce je možné žádat o podporu třikrát za rok, v ostatních případech pouze jednou ročně. Přijaté žádosti budou zhodnoceny dotační komisí, která může žadatele eventuálně vyzvat k jejich doplnění. Na základě doporučení komise pak rada respektive zastupitelstvo města rozhodne o definitivní výši příspěvku.

Veškeré informace týkající se celého dotačního procesu jsou zveřejněny na webových stránkách města a k dostání na městském úřadě stejně jako potřebné formuláře a lhůty pro podání žádostí. Vzhledem k tomu, že dotační systém nabývá nové a dosud nevyzkoušené podoby, jsou pracovníci Kanceláře vedoucího úřadu připraveni poskytnout žadatelům podrobnější vysvětlení a součinnost tak, aby celý systém začal fungovat bez komplikací.