Kde je místo pro opozici?

Je po volbách. Někdo si při pohledu na výsledek oddechl, někomu ukápla slza, jiný se štěstím rozzářil. Emoce nyní již ustupují do pozadí a zdravý racionální pohled bez touhy po sebestřednosti se pomalu dostává ke slovu. O čem je třeba diskutovat? Kromě jiného o současném počtu a obsazení výborů zastupitelstva města. Naše koalice České strany sociálně demokratické a Strany zelených ve svém volebním programu zdůrazňovala heslo „Pro město férové a bez bariér“. Ve chvíli, kdy jsme se s respektem k jednoznačné vůli občanů projevené ve volbách vzdali možnosti usednout v radě města, jsme očekávali, že v souladu s politickou kulturou let minulých projeví vítěz určitou velkorysost a umožní opozičních uskupením důstojné podmínky pro jejich práci. Ty spatřujeme mimo jiné v tom, že zástupci opozice (nyní ČSSD a SZ, ANO 2011) budou předsedat finančnímu a kontrolnímu výboru a budou mít v těchto orgánech většinové zastoupení. Pouze v takovém případě totiž nebudou výbory při kontrole hospodaření či dodržování právních předpisů odkázáni na souhlas a dobrozdání koaličních zástupců. Na ustavujícím jednání však zastupitelé rozhodli jiným způsobem. Nově zformovaná koalice Žijeme pro Hradiště a Občanské demokratické strany čítající 18 zastupitelů z 23 si ponechala jak post předsedy finančního výboru, tak většinu křesel v obou výborech.

Možná si říkáte, proč je tak důležité brát ohled na opozici, která odmítla nabízené místo v radě města? V každých volbách někdo zvítězí a přebírá odpovědnost za vedení města, někdo se naopak stává onou zde již mnohokrát skloňovanou opozicí, jejímž úkolem je kromě jiného též posouvání vedení města tím, že sleduje hospodaření, dává podněty, upozorňuje na případné nesoulady, přispívá svými zkušenostmi a kontakty, pomáhá svou prací v komisích a výborech. Naši zástupci jsou připraveni být ve všech těchto ohledech aktivní a odvádět kvalitní práci pro město. Na tom, zda nám to bude umožněno, se dobře pozná reálná otevřenost radnice a její opravdová či jen proklamovaná transparentnost.

Naše uskupení se snažilo přispět k vyšší kvalitě samosprávy kromě jiného i tím, že na ustavujícím jednání zastupitelstva předložilo návrh, byť neúspěšně, na zřízení dvou důležitých výborů. Prvním návrhem bylo vytvoření výboru pro územní rozvoj, který by navázal na dosavadní činnost výboru pro územní plánování. Témat k řešení by měl tento orgán více než dost – např. pořizování navazující územně plánovací dokumentace (regulační plány, územní studie), pozemkové úpravy, způsob realizace rozvojových ploch v lokalitě „K Vořechu“, využívání územních rezerv v centru města atd. A proč se tím nyní zabývat? Prostředí našeho města i místních částí se týká nás všech a není jistě strategické nechávat tyto zásadní věci na poslední chvíli, kdy již není čas na klidnou a odbornou diskusi a není prostor pro hledání optimálních řešení.

Naším druhým návrhem bylo zřízení mediálního výboru. Proč mediálního? Média klasická i nová dnes výrazným způsobem zasahují do našich životů. Ne nadarmo se říká, že média jsou hlídacím psem demokracie. Ve chvíli, kdy město, z pohledu mnohých logicky, vydává vlastní periodikum (Kamelot), tvoří mediální obsah (Facebook) či zadává mediální tvorbu (natáčení reportáží), je na místě ustanovit orgán, který roli onoho hlídacího psa zastane, bude tuto oblast řešit komplexně a zajistí tolik potřebnou vyváženost.

Sociální demokracie a Zelení nabízí v obou případech kvalitní personální zastoupení, které je připraveno se výše uvedeným oblastem následující čtyři roky důkladně věnovat. Věříme, že se nám v příštích měsících podaří přesvědčit kolegy z řad koalice o užitečnosti a smysluplnosti těchto platforem.

Jsme přesvědčeni, že dobře vedená opoziční práce má v Mnichově Hradišti své místo. Je totiž v nejlepším zájmu jeho občanů a může přispět k tomu, že naše město bude férovější a bez bariér.

Kamelot, 12/2018