Fakta o pořizování územního plánu

V červnovém vydání měsíčníku Kamelot byl publikován článek starosty města Ondřeje Lochmana týkající se pořizování nového územního plánu. Jako určený zastupitel se rozhodně nezříkám spoluodpovědnosti za tento proces, avšak manipulativní vyznění obzvláště druhé části příspěvku mě přimělo k reakci a uvedení celé záležitosti na pravou míru.

Na vzniku nového územního plánu se podílí celá řada subjektů: obec, pořizovatel, projektant, dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování (krajský úřad). Určený zastupitel je tedy pouze jedním článkem celého procesu, jehož hlavní úlohou je vyjadřovat se k předloženému návrhu z hlediska zájmů obce v oblasti územního rozvoje. Ten kdo celý proces řídí, koordinuje a administruje je pořizovatel, tedy Oddělení speciálních činnosti Městského úřadu Mnichovo Hradiště. Zároveň si obec může přizvat k celému procesu odborného garanta, v našem případě architekta města, který ve vysoce komplexním a složitém procesu územního plánování působí jako podpora určeného zastupitele.

Na úpravě návrhu územního plánu se začalo pracovat na počátku roku 2015, kdy byl ustaven Výbor pro územní plánování, do jehož vedení jsem byla z pozice určeného zastupitele jmenována. Výbor mi však v žádném případě nebyl „k ruce“, jak uvádí pan starosta. Naopak byl platformou, na které se za účasti zástupců jednotlivých politických uskupení zvolených do zastupitelstva města, pořizovatele a architekta města návrh územního plánu podrobně diskutoval. Přestože to nebyla jednoduchá jednání, vzhledem k tomu že se zde střetávaly mnohdy velmi rozdílné ideové názory na rozvoj města, podařilo se dát dohromady celkem konsensuální souhrn požadavků na úpravu návrhu. Architekt města poté zapracoval tyto požadavky do dokumentu s názvem „Souhrn doporučení pro úpravu návrhu, který se zabýval zejména třemi problematickými oblastmi: velkým množstvím zastavitelných ploch, slabým vztahem města s okolní krajinou a nepřesvědčivě podloženým dopravním řešením. Dokument byl předán pořizovateli a projektantovi v červnu 2016 a následně byla zahájena složitá trojstranná jednání o rozsahu a možnostech úprav návrhu územního plánu. Tato jednání byla ukončená v březnu 2017, přičemž pořizovateli byly za město předány vyhodnocené připomínky občanů a dotčených orgánů. Tehdy se jevilo jako reálné dokončit celý proces pořizování do léta 2018, tedy ještě v tomto volebním období. Bohužel v průběhu roku 2017 nastaly problémy s kapacitami a termíny jak na straně projektanta, tak na straně Oddělení speciálních činností. Nakonec problémy vyvrcholily několikaměsíční pracovní neschopností pověřené úřednice pořizovatele tj. Oddělení speciálních činnosti Městského úřadu Mnichovo Hradiště a celý proces nabral takový časový skluz, který se již nepodařilo zvrátit.

Z pozice určené zastupitelky jsem pravidelně předkládala zprávy a informace jak zastupitelstvu, tak radě města. S ohledem na ohrožený časový harmonogram jsem opakovaně vyzývala vedení města, k řešení celé situace. Navrhovala jsem a následně personálně zajistila externí výpomoc pro pořizovatele, která však byla využita pouze na dílčí část v rámci celého procesu.

Článek pana starosty vypovídá o tom, že budˇ neporozuměl procesu pořizování územního plánu a rolím jednotlivých aktérů v něm, nebo zahajuje předvolební boj svalováním odpovědnosti na jiné. O druhé možnosti svědčí fakt, že zveřejnění příspěvku následuje po mém vyjádření již znovu nekandidovat v nadcházejících říjnových komunálních volbách za Žijeme pro Hradiště. Důvodem tohoto rozhodnutí není zpochybňování práce, která byla v rámci čtyřletého působení na radnici odvedena a na které mám zájem se nadále podílet, ale způsob a styl politiky, s nímž se již delší dobu neztotožňuji. Jelikož bych ráda dokončila práci na územním plánu a dalších projektech, a dostála tak své odpovědnosti, rozhodla jsem se přejít na kandidátku koaličního partnera, sociální demokracie, jejíž místní vedení uplatňuje politický styl mně mnohem bližší.