Dobrý úmysl nestačí

prázdninovém vydání Kamelotu byl otištěn příspěvek s názvem „Marný boj za omezení alkoholu na veřejnosti“, ve kterém pan Vojtěch Spolek jménem Sdružení nezávislých kandidátů Mnichovo Hradiště (SNK) vyzývá občany, aby svými stížnostmi přiměli zastupitelky a zastupitele k přijetí obecně závazné vyhlášky (OZV) omezující požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Jelikož uvedený text obsahuje řadu nepřesných zavádějících informací, rozhodli jsme se na něj touto cestou reagovat.

V úvodu svého příspěvku pan Spolek uvádí, že snaha o prosazení zmiňované vyhlášky je vyvíjena od začátku volebního období. V této souvislosti je však nutné podotknout, že vyhláška dosud nebyla řádně projednána zastupitelstvem. Důvodem je prostý fakt, že nikdo ze zastupitelek a zastupitelů, včetně těch zvolených za SNK, nebo těch působících v Komisi pro dopravu a bezpečnost, jednoduše nezařadil toto téma na program jednání. Hovořit za těchto okolností o „boji“ je tedy spíše úsměvné.

Doposud měli zastupitelky a zastupitelé možnost se seznámit s dvěma různými návrhy OZV. První návrh zakazoval konzumaci alkoholu na veřejnosti na celém území Mnichova Hradiště, zatímco v jednotlivých místních částech ji ponechával bez omezení. Výjimkou z tohoto zákazu byly například restaurační předzahrádky, akce pořádané či povolené městem silvestrovská noc. Logiku v tomto přístupu, kdy je s občany ve městě zacházeno jinak než s občany v městských částech, lze najít jen těžko. Ve druhém návrhu byl tento rozpor odstraněn a navíc byla povolena konzumace alkoholu na pláži u Jizery. Současně byl seznam výjimek ponechán zastupitelkám a zastupitelům k doplnění, aby se jakousi salámovou metodou dospělo k většinově přijatelnému znění. Takovýto přístup, kdy se výjimky odvíjí od osobních preferencí a nikoliv od objektivních analýz, považujeme za nepřijatelný.

Zcela zásadním nedostatkem obou návrhů je však flagrantní porušení principu proporcionality, chcete-li přiměřenosti. Ten je zdůrazňován jak v nálezech Ústavního soudu, který se touto problematikou zabýval v případech obcí Jirkov, Krupka či Kořenov, tak v metodických doporučeních Ministerstva vnitra. Podle tohoto principu lze konzumaci alkoholu zakázat pouze na těch veřejných prostranstvích, kde její rozsah a intenzita představuje reálné a zároveň významné ohrožení místního veřejného pořádku. Jinými slovy zákaz musí být vždy formulován v nejméně omezujícím rozsahu.

V našem případě však tvůrci vyhlášky uvalují plošný zákaz na celém území města jeho místních částí a milostivě stanovují několik málo výjimek. Přitom města jako je Praha či Mladá Boleslav, kterými pan Spolek naprosto paradoxně argumentuje, postupují zcela opačně, neboť vyjmenovávají konkrétní místa, kde je konzumace alkoholu zakázána. Právě takový přístup je nezbytnou podmínkou dodržení výše zmiňované zásady přiměřenosti.

Z příspěvku pana Spolka by se mohlo zdát, že město nyní nedisponuje žádnými nástroji, kterými by mohlo se zmiňovanými negativními jevy bojovat, a že navrhovaná vyhláška je jakýmsi spásným řešením. To je však zásadní omyl. Znečišťování veřejného prostranství odpadky, prázdnými lahvemi či výkaly postihuje OZV č. 2/2016, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení, čistotě ve městě a ochraně nočního klidu. Konzumace alkoholu mladistvými osobami je pak zase regulována na úrovni zákona. Představa, že přijetí této vyhlášky pozdvihne úroveň společenského chování je zcela iluzorní. Vždyť nevhodnou poznámku na adresu ženy může jedinec utrousit i v prostoru restauračních předzahrádek žádná vyhláška mu v tom nikterak nezabrání.

Na základě výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že město musí v první řadě důsledně využívat veškeré nástroje, kterými v současnosti disponuje. Teprve v situaci, kdy městská policie předloží tvrdá data a jasné důkazy o nedostatečnosti podzákonných předpisů, je možné přistoupit k přijetí vyhlášky. Aby se tato vyhláška nestala pouhou buzerací, musí bezpodmínečně, na rozdíl od současných návrhů, odpovídat zásadě přiměřenosti. Jestliže pan Spolek považuje respektování nálezů Ústavního soudu za zástupný důvod, nezbývá než věřit, že většina zastupitelek a zastupitelů chová k základním principům právního státu více úcty.